المان‌های اپتیکی

محصولات | المان‌های اپتیکی

زیردسته‌ها: فیلتر جذبی توزیع خنثی | فیلتر بازتابی توزیع خنثی | آینه‌های اپتیکی تخت | آینه‌های دوفامی | باریکه‌شکن‌ها | فیلتر میان‌گذر | لنز ۱ اینچی | اپتومکانیک | کارت IR | فیبرهای نوری


المان‌های اپتیکی

عدسی‌ها، منشورها، آینه‌ها، فیلترهای کاهنده‌ی نوریِ جذبی، بازتابی یا میان‌گذر و روزنه‌های میکرونی (pin hole) همواره بخش جدایی ناپذیر چیدمان‌های اپتیکی هستند. با توجه به ویژگی‌های موردنیاز مانند بازه‌ی طول موجی، بیشینه توان پرتو، درصد تضعیف یا بازتاب و غیره، نمایه پرتو آشا طیف گسترده‌ای از المان‌ها اپتیکی را در اختیار شما قرار می‌دهد. فیلتر‌های کاهنده‌ی نوری آشا، بگونه‌ای طراحی شده‌اند تا علاوه‌بر امکان نگهداری بوسیله‌ی نگه‌دارنده‌های رایج، قابلیت نصب روی سایر محصولات این شرکت را نیز داشته باشند.

ویژگی‌ها


کاربردها


معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیمدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

ND1024C

فیلتر توزیع طبیعی موجود در انبار

ND256

فیلتر توزیع طبیعی موجود در انبار

NDF-100-8

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND10 مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-101-8

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND100 مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-102-8

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND1000 مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-103-8

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND10k مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-104-6

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND100k مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-105-6

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND1M مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-106-6

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND10M مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-101M-21_5

فیلتر جذبی توزیع خنثی10% مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-102M-21_5

فیلتر جذبی توزیع خنثی1% مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-103M-21_5

فیلتر جذبی توزیع خنثی0.1% مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-104M-21_5

فیلتر جذبی توزیع خنثی0.01% مشخصات فنی موجود در انبار
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

BM101-1010

فیلتر بازتابی ۱٪ برگه مشخصات فنی موجود در انبار

BM301-1010

فیلتر بازتابی ۳٪ برگه مشخصات فنی موجود در انبار
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

BM-1010

آینه تخت مربعی 10x۱۰ برگه مشخصات فنی موجود در انبار

BM-2230

آینه تخت مربعی ۲۲x۳۰ برگه مشخصات فنی موجود در انبار
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

DML-1520-500

آینه دوفامی محدوده 500nm برگه مشخصات فنی موجود در انبار

DMS-1520-600

آینه دوفامی محدوده ۶00nm برگه مشخصات فنی موجود در انبار
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

BS-3035

باریکه‌شکن ۳۰x۳۵ برگه مشخصات فنی موجود در انبار

BS-2015

باریکه‌شکن ۲۰x۱۵ برگه مشخصات فنی موجود در انبار
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

BP-OF

فیلتر عبوری رنگی موجود در انبار

BPF-100M-532

تیغه میان‌گذر 532nm برگه مشخصات فنی موجود در انبار
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

KFCM-101

نگهدارنده‌ی کانکتور فیبر نوری FC برگه مشخصات فنی موجود در انبار

KM-101

نگهدارنده‌ی کینماتیک با پیچ دقیق (دو درجه آزادی) برگه مشخصات فنی موجود در انبار

AB-6030-15

میزچه اپتیکی 60×30 سانتی متر برگه مشخصات فنی موجود در انبار
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

IRcard

کارت آشکارگر مادون قرمز موجود در انبار

IR-OF

فیلتر اپتیکی مادون قرمز موجود در انبار
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

Fiber-125

فیبر نوری 125 میکرون موجود در انبار

Fiber-62

فیبر نوری 62 میکرون موجود در انبار

Fiber-9

فیبر نوری 9 میکرون موجود در انبار