فیلتر جذبی توزیع خنثی

محصولات | المان‌های اپتیکی | فیلتر جذبی توزیع خنثی


فیلتر جذبی توزیع خنثی

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

ND1024C

فیلتر توزیع طبیعی موجود در انبار

ND256

فیلتر توزیع طبیعی موجود در انبار

NDF-100-8

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND10 مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-101-8

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND100 مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-102-8

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND1000 مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-103-8

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND10k مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-104-6

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND100k مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-105-6

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND1M مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-106-6

فیلتر جذبی توزیع خنثی ND10M مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-101M-21_5

فیلتر جذبی توزیع خنثی10% مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-102M-21_5

فیلتر جذبی توزیع خنثی1% مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-103M-21_5

فیلتر جذبی توزیع خنثی0.1% مشخصات فنی موجود در انبار

NDF-104M-21_5

فیلتر جذبی توزیع خنثی0.01% مشخصات فنی موجود در انبار

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها فیلتر توزیع طبیعی
ND1024C
فیلتر توزیع طبیعی
ND256
فیلتر جذبی توزیع خنثی ND10
NDF-100-8
فیلتر جذبی توزیع خنثی ND100
NDF-101-8
فیلتر جذبی توزیع خنثی ND1000
NDF-102-8
فیلتر جذبی توزیع خنثی ND10k
NDF-103-8
فیلتر جذبی توزیع خنثی ND100k
NDF-104-6
فیلتر جذبی توزیع خنثی ND1M
NDF-105-6
فیلتر جذبی توزیع خنثی ND10M
NDF-106-6
فیلتر جذبی توزیع خنثی10%
NDF-101M-21_5
فیلتر جذبی توزیع خنثی1%
NDF-102M-21_5
فیلتر جذبی توزیع خنثی0.1%
NDF-103M-21_5
فیلتر جذبی توزیع خنثی0.01%
NDF-104M-21_5
بازه طول‌موج 400 nm ∼ 1000 nm 400 nm ∼ 1000 nm 400 nm ∼ 700 nm 400 nm ∼ 700 nm 400 nm ∼ 700 nm 400 nm ∼ 700 nm 400 nm ∼ 700 nm 400 nm ∼ 700 nm 400 nm ∼ 700 nm 400 nm ∼ 700 nm 400 nm ∼ 700 nm 400 nm ∼ 700 nm 400 nm ∼ 700 nm
سطح ورودی ∅ 15 mm ∅ 15 mm 0 0 0 ∅ 8 mm ∅ 6 mm ∅ 6 mm 6 mm × 4 ∅ ∅ 4 mm 4 mm × 4 ∅ ∅ 4 mm ∅ 4 mm
فیلتر توزیع طبیعی OD3 OD3 OD1 OD2 OD3 OD4 OD5 OD6 OD7 OD2 OD3 OD4 OD5
نوع اتصال C-Mount C-Mount آهن‌ربا آهن‌ربا آهن‌ربا آهن‌ربا آهن‌ربا آهن‌ربا آهن‌ربا آهن‌ربا آهن‌ربا آهن‌ربا آهن‌ربا
مقایسه