فاصله‌سنج لیزری

محصولات | کاربرد لیزر | فاصله‌سنج لیزری


فاصله‌سنج لیزری

در فاصله‌سنج‌های غیر تماسی، یک یا چند تپ نوری ارسال می‌شود و محل یا اختلاف زمانی بازتاب تحلیل می‌شود. از این حسگرهای می‌توان برای سنجش فاصله 0.1 متر الی 3 کیلومتر استفاده نمود.

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

ODS-101

فاصله‌سنج لیزری مشخصات فنی طبق سفارش

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیجریان ورودی (نوعی) 0
ولتاژ ورودی (نوعی) 0
مقایسه