خدمات

محصولات | خدمات


خدمات

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

LBPM-101

خدمات اندازه‌گیری پروفایل لیزر برگه مشخصات فنی طبق سفارش

PMS-101

خدمات اندازه گیری توان منابع نوری برگه مشخصات فنی طبق سفارش

TRM-101

خدمات اندازه‌گیری ضریب عبور و بازتاب ادوات اپتیکی برگه مشخصات فنی طبق سفارش

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها خدمات اندازه‌گیری پروفایل لیزر
LBPM-101
خدمات اندازه گیری توان منابع نوری
PMS-101
خدمات اندازه‌گیری ضریب عبور و بازتاب ادوات اپتیکی
TRM-101
مقایسه