لیزرها

محصولات | لیزرها

زیردسته‌ها: دیود لیزر | راه‌انداز دیود لیزر | پایدارساز لیزر | لیزر و راه‌انداز


لیزرها

ویژگی‌های باریکه لیزر ازجمله همدوسی زمانی و مکانی، امکان ایجاد شدت بالای پرتو تابشی و تکفامی باعث شده این پرتو نوری به عنوان پدیده‌ای بی‌بدیل شناخته شود و راه‌اندازی این پرتو‌های نوری دانشی است که در اختیار شما گذاشته می‌شود. لیزرهای دیودی به عنوان یک منبع نوری قابل اعتماد و با قیمت مناسب در اختیار طیف گسترده‌ای از پژوهشگران، پزشکان و صنعت‌گران قرار دارد. نمایه پرتو آشا با تمرکز بر لیزرهای نیمه‌هادی و ساخت راه‌اندازها، پایدارسازها و ابزارهای اندازه‌گیریِ مشخصات باریکه، قدمی موثر در راستای گسترش کاربردهای این منبع نوری با ارزش برداشته است.

ویژگی‌ها


کاربردها


معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیمدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

LD-405-50

دیود لیزر 405 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-450-1000

دیود لیزر 450 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-520-20

دیود لیزر 520 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-638-100

دیود لیزر 638 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-638-400

دیود لیزر 638 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-780-50

دیود لیزر 780 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-658-50

دیود لیزر 660 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-808-500

دیود لیزر 808 نانومتر موجود در انبار

LD-808-1000-FAC

دیود لیزر 808 نانومتر موجود در انبار

LD-808-2000

دیود لیزر 808 نانومتر موجود در انبار

LD-850-200

دیود لیزر 850 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-850-1000

دیود لیزر 850 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-940-500

دیود لیزر 940 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-980-50

دیود لیزر 980 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-980-500

دیود لیزر 980 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-1064-500

دیود لیزر 1064 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-1470-1000

دیود لیزر 1470 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-1470-2000

دیود لیزر 1470 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

LDC-201

راه‌انداز دیود لیزر توقف تولید

LDC-202

راه‌انداز دیود لیزر برگه راه‌اندازی سریع موجود در انبار
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

LDS-201

پایدارساز لیزر دیودی توقف تولید

LDS-202

پایدارساز لیزر دیودی توقف تولید

LDS-203

پایدارساز لیزر دیودی توقف تولید

LDS-204

پایدارساز لیزر دیودی موجود در انبار

LDS-205

پایدارساز لیزر دیودی موجود در انبار
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

LDB201

مجموعه لیزر دیودی برگه اطلاعات فنی توقف تولید

LDB202

مجموعه لیزر دیودی برگه راه‌اندازی سریع توقف تولید

LDB204

مجموعه لیزر دیودی برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LDB205

مجموعه لیزر دیودی برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LDB211-808-10W

مجموعه لیزر دیودی 1470 نانومتر 2 وات برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار