کارت IR

محصولات | المان‌های اپتیکی | کارت IR


کارت IR

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

IRcard

کارت آشکارگر مادون قرمز موجود در انبار

IR-OF

فیلتر اپتیکی مادون قرمز موجود در انبار

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها کارت آشکارگر مادون قرمز
IRcard
فیلتر اپتیکی مادون قرمز
IR-OF
مقایسه