فیلتر میان‌گذر

محصولات | المان‌های اپتیکی | فیلتر میان‌گذر


فیلتر میان‌گذر

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

BP-OF

فیلتر عبوری رنگی موجود در انبار

BPF-100M-532

تیغه میان‌گذر 532nm برگه مشخصات فنی موجود در انبار

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها فیلتر عبوری رنگی
BP-OF
تیغه میان‌گذر 532nm
BPF-100M-532
مقایسه