باریکه‌شکن‌ها

محصولات | المان‌های اپتیکی | باریکه‌شکن‌ها


باریکه‌شکن‌ها

باریکه‌شکن دوسطح لایه نشانی شده (یک سطح دارای لایه‌نشانی ضدبازتاب است) به همراه نگهدارنده ثابت جهت استفاده در چیدمان‌های نوری آموزشی و پژوهشی عرضه می گردد. باریکه شکن‌ها قادر به تقسیم پرتو به نسبت‌های مشخص می‌باشند و کاربردهای زیادی در چیدمان‌های نوری دارند. توجه شود که اطلاعات مندرج براساس سنجش انجام شده برای یک نمونه می‌باشد. لذا این اعداد ممکن است برای سایر نمونه‌ها، مقداری متفاوت باشد. سنجش درصد عبور و بازتاب در طول‌موج های مختلف 405، 450، 532، 660، 780 و 808 نانومتری به درخواست مشتری در قبال پرداخت هزینه قابل اجرا است.

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

BS-3035

باریکه‌شکن ۳۰x۳۵ برگه مشخصات فنی موجود در انبار

BS-2015

باریکه‌شکن ۲۰x۱۵ برگه مشخصات فنی موجود در انبار

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها باریکه‌شکن ۳۰x۳۵
BS-3035
باریکه‌شکن ۲۰x۱۵
BS-2015
بازه طول‌موج 400 nm ∼ 700 nm 400 nm ∼ 700 nm
ابعاد 30 mm × 35 mm × 1 mm 20 mm × 15 mm × 1 mm
سطح مؤثر Ø30 mm 19 mm × 13 mm
ضخامت 1 mm 1 mm
نسبت تقسیم 50:50 ± 2% [532 nm @ 45°] 45:55 ± 2% [532 nm @ 45°]
مقایسه