فیبرهای نوری

محصولات | المان‌های اپتیکی | فیبرهای نوری


فیبرهای نوری

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

Fiber-125

فیبر نوری 125 میکرون موجود در انبار

Fiber-62

فیبر نوری 62 میکرون موجود در انبار

Fiber-9

فیبر نوری 9 میکرون موجود در انبار

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها فیبر نوری 125 میکرون
Fiber-125
فیبر نوری 62 میکرون
Fiber-62
فیبر نوری 9 میکرون
Fiber-9
نوع کانکتور FC FC FC
مٌد پرتو چندگانه چندگانه تک مٌد
قطر هسته 125 μm 62 μm 9 μm
قطر روکش 2 mm 2 mm 0 mm
طول 1 m 1 m 1 m
مقایسه