دیود لیزر

محصولات | لیزرها | دیود لیزر


دیود لیزر

لیزرهای دیودی یکی از پرکاربردترین نوع لیزرها است. این دسته از لیزرها بدلیل تنوع گسترده، مورد توجه پژوهشگران حوزه‌های گوناگون قرار گرفته و در مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی نیز نقش انکار ناپذیری دارند. طول موج و توان خروجی لیزرهای دیودی وابستگی زیادی به دما و جریان دارند به طوریکه جهت کارکرد دقیق و خروجی پایدار، نیاز به پایدارسازی دمایی و جریانی دارند. مجموعه پایدارساز، قابلیت پایدارسازی دمایی را بصورت دقیق فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

LD-405-50

دیود لیزر 405 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-450-1000

دیود لیزر 450 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-520-20

دیود لیزر 520 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-638-100

دیود لیزر 638 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-638-400

دیود لیزر 638 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-780-50

دیود لیزر 780 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-658-50

دیود لیزر 660 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-808-500

دیود لیزر 808 نانومتر موجود در انبار

LD-808-1000-FAC

دیود لیزر 808 نانومتر موجود در انبار

LD-808-2000

دیود لیزر 808 نانومتر موجود در انبار

LD-850-200

دیود لیزر 850 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-850-1000

دیود لیزر 850 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-940-500

دیود لیزر 940 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-980-50

دیود لیزر 980 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-980-500

دیود لیزر 980 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-1064-500

دیود لیزر 1064 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-1470-1000

دیود لیزر 1470 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

LD-1470-2000

دیود لیزر 1470 نانومتر برگه اطلاعات فنی لیزرهای دیودی موجود در انبار

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها دیود لیزر 405 نانومتر
LD-405-50
دیود لیزر 450 نانومتر
LD-450-1000
دیود لیزر 520 نانومتر
LD-520-20
دیود لیزر 638 نانومتر
LD-638-100
دیود لیزر 638 نانومتر
LD-638-400
دیود لیزر 780 نانومتر
LD-780-50
دیود لیزر 660 نانومتر
LD-658-50
دیود لیزر 808 نانومتر
LD-808-500
دیود لیزر 808 نانومتر
LD-808-1000-FAC
دیود لیزر 808 نانومتر
LD-808-2000
دیود لیزر 850 نانومتر
LD-850-200
دیود لیزر 850 نانومتر
LD-850-1000
دیود لیزر 940 نانومتر
LD-940-500
دیود لیزر 980 نانومتر
LD-980-50
دیود لیزر 980 نانومتر
LD-980-500
دیود لیزر 1064 نانومتر
LD-1064-500
دیود لیزر 1470 نانومتر
LD-1470-1000
دیود لیزر 1470 نانومتر
LD-1470-2000
طول موج مرکزی 405 nm ±5 nm 450 nm ±10 nm 520 nm ±10 nm 638 nm ±6 nm 638 nm ±6 nm 780 nm ±10 nm 660 nm ±5 nm 808 nm ±4 nm 808 nm ±4 nm 808 nm ±6 nm 850 nm ±10 nm 850 nm ±5 nm 940 nm ±5 nm 980 nm ±10 nm 980 nm ±5 nm 1064 nm ±5 nm 1470 nm ±10 nm 1470 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 135 mA 0 A 200 mA 330 mA 820 mA 100 mA 140 mA 135 mA 0 A 0 A 225 mA 1300 mA 1000 mA 75 mA 1000 mA 1000 mA 3 A 3 A
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V 0 V 1 V 0 V 1 V 2 V 0 V 2 V 2 V 0 V 0 V 2 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V
جریان آستانه ∼ 40 mA ∼ 0 A ∼ 40 mA ∼ 130 mA ∼ 200 mA ∼ 30 mA ∼ 60 mA ∼ 200 mA ∼ 250 mA ∼ 500 mA ∼ 56 mA ∼ 200 mA ∼ 180 mA ∼ 12 mA ∼ 180 mA ∼ 180 mA ∼ 400 mA ∼ 400 mA
توان خروجی (بیشینه) 200 mW 0 W 80 mW 300 mW 700 mW 80 mW 50 mW 1000 mW 1000 mW 2000 mW 220 mW 1000 mW 1000 mW 50 mW 1000 mW 1000 mW 1 W 1 W
زاویه واگرایی جانبی باریکه 19 ° 23 ° 2 ° 7 ° 9 ° 8 ° 10 ° 12 ° 0 ° 12 ° 6 ° 7 ° 0 ° 13 ° 0 ° 0 ° 10 ° 10 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 ° 7 ° 4 ° 35 ° 35 ° 17 ° 17 ° 10 ° 0 ° 40 ° 19 ° 43 ° 0 ° 30 ° 0 ° 0 ° 70 ° 70 °
دمای بهینه 5 °C ∼ 25 °C 15 °C ∼ 25 °C -20 °C ∼ 60 °C -5 °C ∼ 45 °C -10 °C ∼ 40 °C -10 °C ∼ 60 °C 15 °C ∼ 25 °C -10 °C ∼ 40 °C -10 °C ∼ 40 °C 10 °C ∼ 30 °C -20 °C ∼ 60 °C -20 °C ∼ 50 °C -10 °C ∼ 40 °C -10 °C ∼ 40 °C -10 °C ∼ 40 °C -10 °C ∼ 40 °C 15 °C ∼ 35 °C 15 °C ∼ 35 °C
پکیج TO-3 TO-56 TO-38 TO-Can TO-56 TO-56 TO-18 TO-3 TO-3 TO-3 TO-56 TO-18 TO-3 TO-18 TO-3 TO-3 C-Mount C-Mount
مقایسه