فیلتر توزیع طبیعی

محصولات | المان‌های اپتیکی | فیلتر جذبی توزیع خنثی | فیلتر توزیع طبیعی (ND1024C)


مدل: ND1024C
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: موجود در انبار

مقایسه

مجموعه فیلتر جذبی توزیع خنثی به همراه نگهدارنده ثابت مگنتی با درصد عبورهای (چگالی‌های نوری) جهت استفاده در چیدمان‌های نوری آموزشی و پژوهشی عرضه می گردد. این مجموعه قادر است نور مرئی را از طریق جذب و نه بازتاب کاهش دهد. چگالی نوری طبق رابطه‌ی مقابل برای فیلترهای توزیع خنثی محاسبه می‌شود : OD=log (1/T). چگالی نوری بیشتر به معنی درصد عبور کمتر است.ND256 | C-Mount- ND-Filter
ND256 | C-Mount- ND-Filter | Back View ND1024C | C-Mount- ND-Filter | Optical Density ND1024C | C-Mount- ND-Filter | Tranmission

ویژگی‌ها


کاربردها


بازه طول‌موج 400 nm ∼ 1000 nm
سطح ورودی ∅ 15 mm
فیلتر توزیع طبیعی OD3
نوع اتصال C-Mount

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی