دانش نامه


چگالی جذب نوری

چگالی جذب نوری (OD) نشان دهنده ضریب اتلاف ایجاد شده توسط یک فیلتر نوری است، بعبارت دیگر میزان کاهش توان پرتو فرودی را نشان می‌دهد. OD وابسته به میزان عبور (T) است که با معادله زیر بیان می‌شود:

$$OD=Log_{10}(\frac{1}{10}) \; or \; T=10^{-OD}$$

که T مقداری بین 0 و 1 است. انتخاب یک فیلتر \(ND\) با چگالی جذب نوری بالاتر به انتقال کمتر و جذب بیشتر نور فرودی منجر می‌شود. برای انتقال بیشتر و جذب کمتر، فیلتری با چگالی جذب نوری پایین تر مناسب خواهد بود. به عنوان مثال، اگر یک فیلتر با OD، 2 نتیجه اش مقدار عبور 0.01 باشد، به این معنی است که فیلتر توان پرتو ورودی را به 1٪ کاهش می‌دهد.


منابع: