فیلتر جذبی توزیع خنثی ND10M

محصولات | المان‌های اپتیکی | فیلتر جذبی توزیع خنثی | فیلتر جذبی توزیع خنثی ND10M (NDF-106-6)


مدل: NDF-106-6
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: موجود در انبار

مقایسه

مجموعه فیلتر جذبی توزیع خنثی به همراه نگهدارنده ثابت مگنتی با درصد عبورهای (چگالی‌های نوری) جهت استفاده در چیدمان‌های نوری آموزشی و پژوهشی عرضه می گردد. این مجموعه قادر است نور مرئی را از طریق جذب و نه بازتاب کاهش دهد. چگالی نوری طبق رابطه‌ی مقابل برای فیلترهای توزیع خنثی محاسبه می‌شود : OD=log (1/T). چگالی نوری بیشتر به معنی درصد عبور کمتر است.NDF-106-6 | Isometric View
NDF-106-6 | Front View NDF-106-6

ویژگی‌ها


کاربردها


بازه طول‌موج 400 nm ∼ 700 nm
بازه توان 0 W ∼ 1 W
دریچه ورودی 10 mm
سطح ورودی 6 mm × 4 ∅
فیلتر توزیع طبیعی OD7
نوع اتصال آهن‌ربا
ابعاد 47 mm × 47 mm × 6
ضریب عبور 10 %

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی