حسگر توان‌سنج

محصولات | اندازه‌گیری | سنجش توان | حسگر توان‌سنج


حسگر توان‌سنج


دستگاه توان‌سنج اپتیکی برای اندازه‌گیری توان منابع نوری طراحی و تولید شده است. متناسب با طول‌موج و رنج توانی پرتو، حسگرهای گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش کالیبراسیون این حسگرها کاملاً قابل ردیابی بوده و امکان افزایش دقت اندازه‌گیری در این دستگاه‌ها با توجه به سفارش، قابل بررسی می‌باشد. علاوه‌بر کاربردهای اندازه‌گیری، می‌توان از این دستگاه به عنوان یک بخش بازخوردی در چیدمان‌های اپتیکی استفاده نمود.

# مدل دسته‌بندی نام سازنده وضعیت تولید
1 PM-202 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
2 PM-203 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
3 PM-321 حسگر توان‌سنج مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای نمایه پرتو آشا موجود در انبار
4 TPM-210 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی نمایه پرتو آشا توقف تولید
5 PMC-104 حسگر توان‌سنج مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای نمایه پرتو آشا موجود در انبار
6 PMC-301 کنسول‌های رومیزی کنسول توان‌سنج نمایه پرتو آشا موجود در انبار
7 TPM-211 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
8 TPM-221 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
9 TPM-223 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
10 TPM-231 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی نمایه پرتو آشا توقف تولید
11 TPM-232 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
12 TPM-233 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
13 TPM-234 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
14 TPM-241 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
15 S120C حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
16 S121C حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
17 S322C توان‌سنج‌های گرمایی حسگر توان‌سنج گرمایی تورلبز وارداتی
18 PM120VA حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
19 PM120D حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
20 PM400K1 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
21 PM121D حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
22 S120VC حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
23 S130C توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای تورلبز وارداتی
24 PM101U توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای تورلبز وارداتی
25 PM400K2 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز نامعلوم
26 PH100-Si-HA-D0 حسگر توان‌سنج توان‌سنج‌های نیمه‌هادی جنتک وارداتی
27 PH100-Si-HA-OD1-D0 حسگر توان‌سنج توان‌سنج‌های نیمه‌هادی جنتک وارداتی
28 UP12E-10S-H5-D0 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی جنتک وارداتی
29 UP55M-700W-HD-D0 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی جنتک وارداتی
30 UP25N-100H-H9-D0 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی جنتک وارداتی
31 818-SL-DB حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی نیو پورت وارداتی
32 918D-UV-OD3R حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی نیو پورت وارداتی
33 919P-5kW-50 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی نیو پورت وارداتی