حسگر توان‌سنج

محصولات | اندازه‌گیری | سنجش توان | حسگر توان‌سنج


حسگر توان‌سنج


دستگاه توان‌سنج اپتیکی برای اندازه‌گیری توان منابع نوری طراحی و تولید شده است. متناسب با طول‌موج و رنج توانی پرتو، حسگرهای گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش کالیبراسیون این حسگرها کاملاً قابل ردیابی بوده و امکان افزایش دقت اندازه‌گیری در این دستگاه‌ها با توجه به سفارش، قابل بررسی می‌باشد. علاوه‌بر کاربردهای اندازه‌گیری، می‌توان از این دستگاه به عنوان یک بخش بازخوردی در چیدمان‌های اپتیکی استفاده نمود.

# مدل دسته‌بندی نام سازنده تخفیف وضعیت تولید
1 PM-202 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی ASHA Beam Profile توقف تولید
2 PM-203 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی ASHA Beam Profile موجود در انبار
3 PM-204 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی ASHA Beam Profile موجود در انبار
4 PM-311 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی ASHA Beam Profile موجود در انبار
5 PM-321 حسگر توان‌سنج مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای ASHA Beam Profile موجود در انبار
6 TPM-210 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی ASHA Beam Profile توقف تولید
7 PMC-104 حسگر توان‌سنج مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای ASHA Beam Profile موجود در انبار
8 PMC-301 کنسول‌های رومیزی کنسول توان‌سنج ASHA Beam Profile موجود در انبار
9 TPM-211 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی ASHA Beam Profile موجود در انبار
10 TPM-221 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی ASHA Beam Profile توقف تولید
11 TPM-222 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی ASHA Beam Profile موجود در انبار
12 TPM-223 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی ASHA Beam Profile موجود در انبار
13 TPM-231 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی ASHA Beam Profile طبق سفارش
14 TPM-232 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی ASHA Beam Profile توقف تولید
15 TPM-233 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی ASHA Beam Profile موجود در انبار
16 TPM-421 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی ASHA Beam Profile موجود در انبار
17 TPM-430 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی ASHA Beam Profile موجود در انبار
18 TPM-431 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی ASHA Beam Profile طبق سفارش
19 S120C حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
20 S121C حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
21 S322C توان‌سنج‌های گرمایی حسگر توان‌سنج گرمایی تورلبز وارداتی
22 PM120VA حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
23 PM120D حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
24 PM400K1 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
25 PM121D حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
26 S120VC حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
27 S130C توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای تورلبز وارداتی
28 PM101U توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای تورلبز وارداتی
29 PM400K2 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی تورلبز وارداتی
30 PH100-Si-HA-D0 حسگر توان‌سنج توان‌سنج‌های نیمه‌هادی جنتک وارداتی
31 PH100-Si-HA-OD1-D0 حسگر توان‌سنج توان‌سنج‌های نیمه‌هادی جنتک وارداتی
32 UP12E-10S-H5-D0 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی جنتک وارداتی
33 UP55M-700W-HD-D0 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی جنتک وارداتی
34 UP25N-100H-H9-D0 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی جنتک وارداتی
35 818-SL-DB حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی نیو پورت وارداتی
36 918D-UV-OD3R حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی نیو پورت وارداتی
37 919P-5kW-50 حسگر توان‌سنج حسگر توان‌سنج گرمایی نیو پورت وارداتی