لیزرها

محصولات | لیزرها

زیردسته‌ها: دیود لیزر | راه‌انداز دیود لیزر | پایدارساز لیزر | لیزر و راه‌انداز


لیزرها

ویژگی‌های باریکه لیزر ازجمله همدوسی زمانی و مکانی، امکان ایجاد شدت بالای پرتو تابشی و تکفامی باعث شده این پرتو نوری به عنوان پدیده‌ای بی‌بدیل شناخته شود و راه‌اندازی این پرتو‌های نوری دانشی است که در اختیار شما گذاشته می‌شود. لیزرهای دیودی به عنوان یک منبع نوری قابل اعتماد و با قیمت مناسب در اختیار طیف گسترده‌ای از پژوهشگران، پزشکان و صنعت‌گران قرار دارد. نمایه پرتو آشا با تمرکز بر لیزرهای نیمه‌هادی و ساخت راه‌اندازها، پایدارسازها و ابزارهای اندازه‌گیریِ مشخصات باریکه، قدمی موثر در راستای گسترش کاربردهای این منبع نوری با ارزش برداشته است.


دیود لیزر 405 نانومتر

دیود لیزر 405 نانومتر

دیود لیزر 450 نانومتر

دیود لیزر 450 نانومتر

دیود لیزر 638 نانومتر

دیود لیزر 638 نانومتر

دیود لیزر 660 نانومتر

دیود لیزر 660 نانومتر

دیود لیزر 808 نانومتر

دیود لیزر 808 نانومتر

دیود لیزر 808 نانومتر

دیود لیزر 808 نانومتر

دیود لیزر 850 نانومتر

دیود لیزر 850 نانومتر

دیود لیزر 980 نانومتر

دیود لیزر 980 نانومتر

دیود لیزر 1470 نانومتر

دیود لیزر 1470 نانومتر

راه‌انداز دیود لیزر

با گسترش کاربرد دیودهای لیزری، راه‌اندازی و کنترل این ابزار سودمند، چالش اصلی حوزه‌های صنعت، پزشکی و نظامی است. این دستگاه قادر به راه‌‌اندازی طیف وسیعی از دیودهای لیزری در محدوده‌ی فرابنفش تا فروسرخ را دارد.

راه‌انداز دیود لیزر

راه‌انداز دیود لیزر

با گسترش کاربرد دیودهای لیزری، راه‌اندازی و کنترل این ابزار سودمند، چالش اصلی حوزه‌های صنعت، پزشکی و نظامی است. این دستگاه قادر به راه‌‌اندازی طیف وسیعی از دیودهای لیزری در محدوده‌ی فرابنفش تا فروسرخ را دارد.

پایدارساز لیزر دیودی

برای بهره‌مندی از کاربردهای باریکه لیزر، شرایط محیطی و بخصوص شرایط دمایی و جریانی این منبع نوری ارزشمند، می‌بایست مهیا شود.

پایدارساز لیزر دیودی

پایدارساز لیزر دیودی

برای بهره‌مندی از کاربردهای باریکه لیزر، شرایط محیطی و بخصوص شرایط دمایی و جریانی این منبع نوری ارزشمند، می‌بایست مهیا شود.

مجموعه لیزر دیودی

لیزرهای دیودی به عنوان یک منبع نوری قابل اعتماد و با قیمت مناسب در اختیار طیف گسترده‌ای از پژوهشگران، پزشکان و صنعت‌گران قرار دارد.

مجموعه لیزر دیودی

مجموعه لیزر دیودی

لیزرهای دیودی به عنوان یک منبع نوری قابل اعتماد و با قیمت مناسب در اختیار طیف گسترده‌ای از پژوهشگران، پزشکان و صنعت‌گران قرار دارد.