راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی

محصولات | اندازه‌گیری | حسگرهای نوری | راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی


راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی

طیف گسترده ای از حسگرهای نوری نیمه هادی، توان نوری دریافتی را به جریان الکتریکی تبدیل می کنند. دستگاه پیش رو، این جریان را در محدوده کمتر از نانو آمپر تا میلی آمپر آشکارسازی کرده و نمایش می دهد.

راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی

راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی

تمامی حسگرهای فوتودیودی به کمک این دستگاه در وضعیت فوتو ولتاییک قرار گرفته و در محدوده کاریشان، متناسب با تابش نوری دریافتی، جریانی خطی و قابل اندازه گیری ایجاد میکنند که در نمایشگر دستگاه قابل مشاهده است. همچنین خروجی آنالوگ دستگاه، ولتاژی بین صفر الی دو ولت و متناسب با عدد نمایش داده شده روی نمایشگر، ایجاد می نماید.