دیود لیزر

محصولات | لیزرها | دیود لیزر


دیود لیزر

لیزرهای دیودی یکی از پرکاربردترین نوع لیزرها است. این دسته از لیزرها بدلیل تنوع گسترده، مورد توجه پژوهشگران حوزه‌های گوناگون قرار گرفته و در مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی نیز نقش انکار ناپذیری دارند. طول موج و توان خروجی لیزرهای دیودی وابستگی زیادی به دما و جریان دارند به طوریکه جهت کارکرد دقیق و خروجی پایدار، نیاز به پایدارسازی دمایی و جریانی دارند. مجموعه پایدارساز، قابلیت پایدارسازی دمایی را بصورت دقیق فراهم می‌کند.

دیود لیزر 405 نانومتر

دیود لیزر 405 نانومتر

دیود لیزر 450 نانومتر

دیود لیزر 450 نانومتر

دیود لیزر 520 نانومتر

دیود لیزر 520 نانومتر

دیود لیزر 638 نانومتر

دیود لیزر 638 نانومتر

دیود لیزر 638 نانومتر

دیود لیزر 638 نانومتر

دیود لیزر 780 نانومتر

دیود لیزر 780 نانومتر

دیود لیزر 660 نانومتر

دیود لیزر 660 نانومتر

دیود لیزر 808 نانومتر

دیود لیزر 808 نانومتر

دیود لیزر 808 نانومتر

دیود لیزر 808 نانومتر

دیود لیزر 808 نانومتر

دیود لیزر 808 نانومتر

دیود لیزر 850 نانومتر

دیود لیزر 850 نانومتر

دیود لیزر 850 نانومتر

دیود لیزر 850 نانومتر

دیود لیزر 940 نانومتر

دیود لیزر 940 نانومتر

دیود لیزر 980 نانومتر

دیود لیزر 980 نانومتر

دیود لیزر 980 نانومتر

دیود لیزر 980 نانومتر

دیود لیزر 1064 نانومتر

دیود لیزر 1064 نانومتر

دیود لیزر 1470 نانومتر

دیود لیزر 1470 نانومتر