کنسول‌های رومیزی

محصولات | اندازه‌گیری | سنجش توان | کنسول توان‌سنج | کنسول‌های رومیزی


کنسول‌های رومیزی

برای کاربردهای آزمایشگاهی و رصد لحظه‌ای توان‌سنج‌ها، داشتن حسگر به تنهایی کفایت نمی‌کند. با استفاده از کنسول‌های رومیزی می‌توان توان اندازه‌گیری شده را به صورت لحظه‌ای ملاحظه نمود. ثبت و تحلیل اطلاعات حسگرها نیازمند کنسول‌های ارتباط با رایانه مربوط به آن حسگر است.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج نیمه‌هادی، برای کاربردهای با دقت بالای لیزری طراحی و ساخته شده است و قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در ۱۲ طول موج مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج نیمه‌هادی، برای کاربردهای با دقت بالای لیزری طراحی و ساخته شده است و قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در ۱۲ طول موج مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج نیمه‌هادی، برای کاربردهای با دقت بالای لیزری طراحی و ساخته شده است و قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در ۱۲ طول موج مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج گرمایی برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری لیزرهای پرتوان می‌باشد، طراحی و تولید شده است. این کنسول قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در سه بازه توانی مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج گرمایی برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری لیزرهای پرتوان می‌باشد، طراحی و تولید شده است. این کنسول قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در سه بازه توانی مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج گرمایی برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری لیزرهای پرتوان می‌باشد، طراحی و تولید شده است. این کنسول قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در سه بازه توانی مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج گرمایی برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری لیزرهای پرتوان می‌باشد، طراحی و تولید شده است. این کنسول قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در سه بازه توانی مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج گرمایی برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری لیزرهای پرتوان می‌باشد، طراحی و تولید شده است. این کنسول قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در سه بازه توانی مختلف را داراست.