نمایه سنجی

محصولات | اندازه‌گیری | نمایه سنجی


نمایه سنجی

دستگاه نمایه‌سنج (پروفایل‌متر) یک وسیله اندازه‌گیری با دقت بالا برای بررسی توزیعِ شدت منابع نوری نسبت به مکان، طراحی و تولید شده است. هنگامی که این حسگر در راستای انتشار منبع نور قرار می‌گیرد، شدت پرتو تابشی در نقاط مختلف سطح حسگر اندازه‌گیری می‌شود. درصورتی‌که دستگاه نمایه‌سنج روی یک جابجاگر در راستای انتشار پرتو جابجا شود، با تحلیل داده‌های حسگر می‌توان کیفیت پرتو تابشی را اندازه‌گیری نمود.

مجموعه اندازه‌گیری پارامتر کیفی M²

کیفیت‌سنجی پرتو لیزر، اصلی‌ترین گام در کالیبراسیون منابع لیزری می‌باشد. این کار با اندازه‌گیری نمایه پرتو در چند نقطه حول کمره باریکه و نیز اندازه‌گیری زاویه واگرایی انجام می‌شود.

مجموعه اندازه‌گیری پارامتر کیفی M²

مجموعه اندازه‌گیری پارامتر کیفی M²

کیفیت‌سنجی پرتو لیزر، اصلی‌ترین گام در کالیبراسیون منابع لیزری می‌باشد. این کار با اندازه‌گیری نمایه پرتو در چند نقطه حول کمره باریکه و نیز اندازه‌گیری زاویه واگرایی انجام می‌شود.

نمایه‌سنج دوبعدی

نمایه‌سنج دوبعدی

به کمک این دستگاه می‌توان شکل باریکه لیزر و مقدار انرژی نقاط مختلف لکه را بررسی نمود.

نمایه‌سنج دوبعدی

نمایه‌سنج دوبعدی

به کمک این دستگاه می‌توان شکل باریکه لیزر و مقدار انرژی نقاط مختلف لکه را بررسی نمود.

نمایه‌سنج دوبعدی

نمایه‌سنج دوبعدی

دستگاه نمایه‌سنج، یک دستگاه اندازه‌گیری ابزار دقیق برای اندازه‌گیری میزان توزیع توان در برشی از راستای انتشار است. به کمک این دستگاه می‌توان شکل باریکه لیزر و مقدار انرژی نقاط مختلف لکه را بررسی نمود.

نمایه‌سنج یک‌بعدی

نمایه‌سنج یک‌بعدی

دستگاه نمایه‌سنج یک‌بعدی از یک فوتودیود آرایه‌ای سیلیکونی ١٠١ پیکسلی با قابلیت عملکرد در محدوده نور مرئی و مادون قرمز ساخته شده‌است.

نمایه‌سنج یک‌بعدی

نمایه‌سنج یک‌بعدی

دستگاه نمایه‌سنج یک بعدی از یک فوتودیود آرایه‌ای سیلیکونی 128 پیکسلی با قابلیت عملکرد در محدوده نور مرئی و مادون قرمز ساخته شده‌است.