چیدمان تداخل‌سنج مایکلسون-مورلی

محصولات | کاربرد لیزر | چیدمان‌های اپتیکی | چیدمان تداخل‌سنج مایکلسون-مورلی (MIS-101)تداخل‌سنج ماخ-‌زندر بر مبنای تداخل دو پرتو با دامنه‌ی تقسیم شده از یک موج فرودی است. همانطور که در شکل مشخص است پرتوی همدوس با عبور از یک باریکه-شکن به دوقسمت تقسیم و وارد دو مسیر مختلف با اختلاف راه نوری مشخص می‌شود. پرتوی اول با بازتاب از آینه‌ی اول وارد باریکه‌شکن دوم می‌شود، نیمی از این پرتو بازتاب و نیم دیگر عبور می‌کند. پرتوی دوم نیز با بازتاب از آینه‌دوم عمود بر پرتوی اول وارد باریکه‌شکن می‌شود، نیمی از این پرتو بازتاب و نیم دیگر عبور می‌کند. در نتیجه‌ی برهم‌نهی دو پرتوی بازتابی و عبوری در دو صفحه‌ی عمود برهم نقش‌های تداخلی پدیدار می‌شوند.انتخاب‌های موجود LDS-205:

ویژگی‌ها


MIS-101 | Back View
MIS-101 | Isometric View MIS-101 | Above View MIS-101 | Front View AB-6030 | Front View AB-6030 | Isometric View AB-6030 | Hole View AB-6030 | Hole View2 LDS-205 | Front View LDS-205 | Back View LDS- 205 | Isometric View BM-1010 | Front View BM-1010 | Front View 2 BM-1010 | Isometric View BS-3035 | Front View BS-3035 | Isometric View BS-3035 | Back View BM-2230 | Front View BM-2230 | Back View BM-2230 | Isometric View

میزچه اپتیکی 60×30 سانتی متر

ابعاد 600 mm × 300 mm × 15 mm
جنس Anodized Aluminium
فاصله 25 mm
رزوه M6

پایدارساز لیزر دیودی

ظرفیت گرمایی خنک‌سازی 5 W
سیستم خنک‌سازی هواخنک
اتصال حسگر DB15
محدوده دمایی کارکرد 10 °C ∼ 25 °C
پایه اتصال میله M6
ابعاد 70 mm × 70 mm × 49 mm
وزن < 500 gr
انتخاب‌های موجود LD-405-50
LD-450-1000
LD-520-20
LD-638-100
LD-638-400
LD-658-50
LD-780-50
LD-808-500
LD-850-200
LD-940-500
LD-980-50
LD-1470-2000

آینه تخت مربعی 10x۱۰

بازه طول‌موج 400 nm ∼ 800 nm
لایه‌نشانی BroadbandCoating
ابعاد 10 mm × 10 mm × 1 mm
ضخامت 1 mm
ضریب بازتاب 90 %

باریکه‌شکن ۳۰x۳۵

بازه طول‌موج 400 nm ∼ 700 nm
ابعاد 30 mm × 35 mm × 1 mm
سطح مؤثر Ø30 mm
ضخامت 1 mm
نسبت تقسیم 50:50 ± 2% [532 nm @ 45°]

آینه تخت مربعی ۲۲x۳۰

بازه طول‌موج 400 nm ∼ 800 nm
لایه‌نشانی BroadbandCoating
ابعاد 22 mm × 30 mm × 1 mm
ضخامت 1 mm
ضریب بازتاب 80 % [400 nm ~ 500 nm @ 45%]

دیود لیزر 405 نانومتر

طول موج مرکزی 405 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 135 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 40 mA
توان خروجی (بیشینه) 200 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 19 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه 5 °C ∼ 25 °C
پکیج TO-3

دیود لیزر 450 نانومتر

طول موج مرکزی 450 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 0 A
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 0 A
توان خروجی (بیشینه) 0 W
زاویه واگرایی جانبی باریکه 23 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 7 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 25 °C
پکیج TO-56

دیود لیزر 520 نانومتر

طول موج مرکزی 520 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 200 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 1 V
جریان آستانه ∼ 40 mA
توان خروجی (بیشینه) 80 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 2 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 4 °
دمای بهینه -20 °C ∼ 60 °C
پکیج TO-38

دیود لیزر 638 نانومتر

طول موج مرکزی 638 nm ±6 nm
جریان ورودی (نوعی) 330 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 130 mA
توان خروجی (بیشینه) 300 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 7 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 35 °
دمای بهینه -5 °C ∼ 45 °C
پکیج TO-Can

دیود لیزر 638 نانومتر

طول موج مرکزی 638 nm ±6 nm
جریان ورودی (نوعی) 820 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 1 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
توان خروجی (بیشینه) 700 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 9 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 35 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-56

دیود لیزر 660 نانومتر

طول موج مرکزی 660 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 140 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 60 mA
توان خروجی (بیشینه) 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 10 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 17 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 25 °C
پکیج TO-18

دیود لیزر 780 نانومتر

طول موج مرکزی 780 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 100 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 30 mA
توان خروجی (بیشینه) 80 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 8 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 17 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 60 °C
پکیج TO-56

دیود لیزر 808 نانومتر

طول موج مرکزی 808 nm ±4 nm
جریان ورودی (نوعی) 135 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 12 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 10 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3

دیود لیزر 850 نانومتر

طول موج مرکزی 850 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 225 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 56 mA
توان خروجی (بیشینه) 220 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 6 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 19 °
دمای بهینه -20 °C ∼ 60 °C
پکیج TO-56

دیود لیزر 940 نانومتر

طول موج مرکزی 940 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 1000 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 180 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 0 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 0 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3

دیود لیزر 980 نانومتر

طول موج مرکزی 980 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 75 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 12 mA
توان خروجی (بیشینه) 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 13 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 30 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-18

دیود لیزر 1470 نانومتر

طول موج مرکزی 1470 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 3 A
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 400 mA
توان خروجی (بیشینه) 1 W
زاویه واگرایی جانبی باریکه 10 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 70 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 35 °C
پکیج C-Mount