دانش نامه


توان معادل نویز (NEP)

NEP ولتاژ سیگنال RMS تولید شده است، زمانی‌که نسبت سیگنال به نویز برابر با یک باشد. این فاکتور برای زمانی‌که توانایی آشکارساز را در تعیین پایین‌ترین سطح تابش مشخص کند، بسیار مفید است. در حالت کلی NEP با ناحیه فعال آشکارساز افزایش می‌یابد و با معادله زیر محاسبه می‌شود.

$$NEP=\frac{IncidentEnergy*Area}{\frac{S}{N}*\sqrt{\Delta f}}$$

در اینجا \(\frac{S}{N}\) نسبت سیگنال به نویز، \(\Delta f\) پهنای باند نویز و واحد انرژی فرودی \(W/cm^2\) می‌باشد.


منابع: