دانش نامه


ظرفیت خازنی نقطه اتصال

ظرفیت خازنی نقطه اتصال، یک ویژگی مهم فوتودیودها محسوب می‌شود چراکه می‌تواند تاثیر عمیقی روی پهنای باند و پاسخ فوتودیود بگذارد. دیودهای با مساحت بزرگتر داری حجم اتصال بزرگتر، با ظرفیت شارژ بیشتر می‌باشند. در حالت بایاس معکوس، ناحیه تهی نقطه اتصال افزایش می‌یابد، بنابراین بطور موثری ظرفیت خازنی نقطه اتصال کاهش و سرعت پاسخ، افزایش خواهد یافت.


منابع: