دانش نامه


نرخ تصویربرداری

نرخ تصویربرداری (فریم‌ بر ثانیه یا fps)، به فرکانس (نرخ) نمایش دادن نگاره‌ها یا فریم‌ها روی یک صفحه نمایش گفته می‌شود. این عبارت در مورد فیلم، گرافیک رایانه‌ای و سامانه‌های ضبط حرکت به کار می‌رود. نرخ فریم ممکن است به صورت بسامد فریم نیز به کار رود و با واحد هرتز نشان داده شود.