دانش نامه


ولتاژ بایاس

بایاس کردن اتصال P–N

هرگاه به دو سر اتصال نیمه‌هادی‌های فوتودیود ولتاژی اعمال کنیم، گوییم آن را بایاس نموده‌ایم. بایاس کردن اتصال P–N به دو صورت مستقیم و معکوس انجام می‌گیرد.

بایاس مستقیم (Forward Bias)

اگر قطب مثبت منبع تغذیه را به نیمه هادی نوع P و قطب منفی منبع تغذیه را به نیمه هادی نوع N وصل کنیم، دیود را در بایاس مستقیم یا موافق قرار داده‌ایم.

بایاس معکوس (Reverse Bias)

اگر قطب مثبت منبع تغذیه را به کریستال نوع N و قطب منفی آن را به کریستال نوع P متصل کنیم، دیود را در بایاس معکوس یا مخالف قرار داده‌ایم.